Current exhibitions

BACKGROUND: Young Artists from Plovdiv Dimitar Shopov, Martina Vacheva, Mitch Brezounek, Valko Chobanov, Velizar Dimchev, Dimitar Genchev, Yavor Kostadinov, Lyubomir Krastev, Trifon Tashev
group show
5 July 2019 – 30 August 2019

Past exhibitions